Elevhälsoteamet (EHT)

En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Därför finns verksamhetsområdet Elevhälsa, där medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser ingår.

Arbetet med elevhälsa är i första hand förebyggande och har en hälsofrämjande inriktning. Fokus ligger på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

I skolans elevhälsoteam (EHT) ingår: Rektor, kurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, skolpsykolog, samt studie-och yrkesvägledare.

EHT träffas varje vecka och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Ibland behöver man hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med elevens skolsituation, då kallar rektor till elevhälsomöte (EHM). Elevhälsomötet är ett möte där vårdnadshavare, berörd skolpersonal och representant från elevhälsan deltar.