Distansundervisning som särskilt stöd

I höst startar vi distansundervisning som särskilt stöd

Uppsala kommun har fått tillstånd av Skolinspektionen att bedriva distansundervisning på Palmbladsskolan för elever som av medicinska, psykiska eller sociala skäl inte kan delta i undervisningen på plats i sin skola. Tillsammans med Göteborgs kommun är vår kommun därmed först i landet med att bedriva distansundervisning.

Starten är planerad till hösten 2024 och Palmblad distans tar emot elever årskurs 7 – 9 från både kommunala och fristående grundskolor.

Hemskolans rektor beslutar om särskilt stöd och avgör om det är aktuellt att ansöka om en plats vid Palmblad distans. Det är också rektorn på elevens skola som gör ansökan. En antagen elev har fortfarande en plats på sin ordinarie skola. Ett beslut om särskilt stöd i form av distansundervisning får gälla högst en termin åt gången.

Tillståndet omfattar:

• Distansundervisning på Palmbladsskolan för elever med behov av särskilt stöd, som inte kan delta i den ordinarie undervisningen på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik.

• Elever som uppfyller uppsatta kriterier i årskurs 7–9, oavsett var eleven har sin ordinarie skolplacering.

• Skolämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap men också biologi, fysik, kemi och teknik där vissa praktiska moment ska genomföras med lärare och elev tillsammans i samma rum.

 

Kriterier för att söka distansundervisning som särskilt stöd 

Enligt skollagen kan distansundervisning som särskilt stöd komma i fråga för elever där alla av följande tre kriterier är uppfyllda: 

  • Eleven inte kan delta i den ordinarie undervisningen på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk social problematik och
  • alla andra möjligheter till särskilt stöd är uttömda eller bedöms olämpliga och
  • elevens vårdnadshavare medger att distansundervisning används. 

 

Ansökan

För elever där särskilt stöd i form av distansundervisning kan komma i fråga ansöker elevens rektor om plats på Palmblad distans. Elevens behov ska vara beskrivna i ansökningsblanketten och underlag som styrker behoven ska bifogas. Elevens rektor och vårdnadshavare undertecknar ansökan.

Det finns i nuläget plats för ansökande för start höstterminen 2024. 

 

Information

Information om distansundervisning som särskilt stöd finns på Distansundervisning som särskilt stöd (uppsala.se)

Har du frågor om Palmblad distans, mejla till: palmbladsskolandistans@uppsala.se

Uppdaterad: