Förberedelseklass (FBK) mentorer

I Palmbladsskolans förberedelseklass (FBK) arbetar nyanlända elever i första hand med att lära sig svenska. Eleverna kommer från olika delar av världen, har skilda modersmål och skolbakgrunden ser olika ut.

Eleverna är mellan 13 och 15 år gamla. Då bakgrunden ser så olika ut utgår undervisningen från varje enskild individ och tiden i förberedelseklassen kan variera. Målet efter tiden i klassen är att ge eleverna en språklig grund att stå på men också att vidareutveckla elevernas kunskaper inom skolans ämnen. Så snabbt som möjligt, utifrån individuella förutsättningar, ska eleverna slussas ut i ordinarie klasser och delta i den reguljära undervisningen. Pedagogerna som arbetar i förberedelseklassen samarbetar med studiehandledare som har samma modersmål som eleverna för att på bästa sätt tillgodose elevernas behov av undervisning och stöd. Innan eleven placeras i en årskurs gör lärarna en kartläggning i numeracitet och litteracitet för att ta reda på vilka kunskaper eleven har med sig. Kartläggningen ligger till grund för vidare planering av undervisningen efter elevens behov och förmåga och görs på elevens starkaste språk.

Mentorerna i förberedelseklassen är och Johanna Sköld och Mohammad Rezaei.

Kontakta oss gärna om du har några frågor! 

Uppdaterad: